*

Yüksek Lisans Programlarının Genel Tanımı

Enstitümüzde tezli yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel bir araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirmeye yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. [MADDE 29(1)] Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre ise üç yıldır. [(2)] Tezli yüksek lisans programını azami üçyıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veyaöğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Tezli yüksek lisans öğretimi iki dönemden oluşmaktadır. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir.

1. Ders Dönemi: Ders döneminde öğrenciler, en az 24 kredilik ve 56 AKTS lik dersi (en az 7 dersi), 4.00 tam not üzerinden en az 2.75 puan ile başarmalı ve en az 1 seminer sunmalıdır.
2. Tez çalışma ve Tez Savunma Dönemi: 2 dönem alınacak olan Uzmanlık Alan dersi ve tez projesinden oluşur. Öğrenci, tez proje önerisini hazırlayarak, dinleyicilere açık olarak sunar. Anabilim dalı akademik kurulunca kabul edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan tez proje önerisi en geç 6. yarıyılın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Yüksek lisans tez savunma jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere üç kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Tezi başarılı bulunan ve iki dönem Uzmanlık Alan Dersi alan öğrenci tezli yüksek lisans programını tamamlamış olur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, 30 krediden ve 90 AKTS den az olmamak üzere en az 10 dersten ve dönem projesinden oluşur. [MADDE 35(1)] Tezsiz yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süreise üç yıldır. [(2)] Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkıpayı veyaöğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Danışman, en geç birinci yarıyıl sonunda anabilim dalı akademik kurul önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Dönem projesinin Akademik Kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Dönem sonunda danışmana sunulur. Dönem projesi başarılı bulunan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olur.