Enstitümüzde lisansüstü öğretim, 2809 sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak düzenlenir ve yürütülür. Enstitü’nün araştırma, uygulama ve yayın faaliyetleri ile ilgili çalışmaların sürdürülmesinde, Üniversite birimlerinin olanaklarından faydalanılır. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı fakülte ve yüksek okulların anabilim dalları aynı zamanda Enstitü’nün de anabilim dalıdır. Enstitü anabilim dalı başkanları fakültelerde bölüm başkanlarına verilen görevleri Enstitü bakımından yerine getirirler.Enstitünün karar organları, Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Müdürü ve Müdür Yardımcılarıdır.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Müdür’ün başkanlığında Akademik ve Yönetsel İşgörenler olmak üzere iki ana çatı altında yapılanır. Akademik işgörenler, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. Enstitüde görev yapan öğretim üyelerinin özlük işleri kadrolarının bağlı bulunduğu ve Rektörlüğümüz yapısı içinde yer alan fakülte dekanlıkları veya diğer yüksek öğretim kurumları tarafından takip edilmektedir. Enstitümüz araştırma görevlileri ise genelde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerin lisansüstü öğretim yaptırmak amacıyla kadrolarını geçici olarak YÖK ve Rektörlüğümüz aracılığıyla Enstitümüze aktarılan ve özlük işleri enstitümüz tarafından takip edilen akademik iş görenlerden oluşmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün yönetsel teşkilatı, Enstitü Müdürü’nün başkanlığında, Müdür yardımcıları, Enstitü Sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulmuş bulunan veya kurulacak olan destek birimlerinden oluşur. Enstitümüzde anılan yasa gereği kurulmuş bulunan yönetsel birimler, özel kalem, yazı işleri-personel, öğrenci işleri, bilgi işlem, mali işler, evrak kayıt ve yardımcı – destek hizmetleri birimleridir.

sema