*

Prof. Dr. Mehmet AKAN

————————————————

Özgeçmiş

Mersin-Silifke’de 1966 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Silifke’de tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine başladı ve 1988 yılında mezun oldu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmalarını 1993 yılında tamamladı. 1996 yılında Hannover Veteriner Yüksek Okulunda Moleküler Biyoloji üzerinde çalıştı. 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör unvanı aldı. Hayvan hastalıklarının teşhisi ve epidemiyolojisi konularında araştırmalar ve projeler yürütmektedir. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

————————————————

Özel Kalem: (312) 3166671/4572

————————————————

Enstitü Müdürü

Enstitü müdürü, doğrudan rektör tarafından atanır. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atadığı iki yardımcısı bulunur. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 19. maddesi gereğince dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü Müdür yardımcıları, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Enstitü Müdürü tarafından seçilir ve Rektör tarafından onaylanarak göreve başlar. Görev süresi, Müdürün görev süresine bağlı olup en fazla üç yıldır. Enstitü Müdürünün görev alanına giren çalışmalarda müdür ile işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

Görevleri :

  1. Enstitü birimleri arasında eşgüdümü sağlamak ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yerine getirmek ve sicil ile ilgili hizmetleri yerine getirmek.
  2. Müdürlüğe bağlı birimler ve kişiler arasında; Enstitü ile dış kurumlar arasında iletişim ağını kurmak, ilişkileri geliştirmek, gizli yazılarla ilgili işlemleri zamanında yerine getirmek.
  3. Enstitü Kuruluna başkanlık yapmak, enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili esaslar; yeni program ve derslerin açılması , plan- program ve akademik takvim ile ilgili konularda kararlar verilmesini sağlamak, verilen kararları uygulamak, birimlerin sorunlarını saptamak ve çözüm önerilerini almak.
  4. Yasa ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu’nu oluşturmak, kurula başkanlık yapmak, kurulun yetkileri doğrultusunda alınan kararları uygulamak ve yazışmalarını gerçekleştirmek.
  5. Lisansüstü öğretimin çağdaş düzeye çıkartılması; geleceğe yönelik politikaların belirlenmesi ve planların oluşturulması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak.
  6. Türkiye genelinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürler Toplantısının koordinasyonunu sağlamak ve bu toplantılarda alınan karaları Yüksek Öğretim Kurumu’na iletmek.
  7. Enstitünün personel hizmetleri, öğrenci işleri, mali işler ve eğitim-öğretim ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
  8. Enstitünün belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerine getirmek.