*

Doktora Programlarının Genel Tanımı

Enstitümüzde doktora programlarının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ileirdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora öğrenimi süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda Senato yetkilidir. Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisinin kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrenciye, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir.  Doktora öğrenimi yapısal olarak üç aşamadan oluşmaktadır.

1. Ders Dönemi: Bu dönemde öğrencilerin, çalışma alanları ile ilgiliileri düzeyde klinik, laboratuar ve uygulama becerisine sahip olmaları ve derinlemesine ve genişliğine bilgi ile donanmaları istenmektedir. Ders döneminde öğrenciler, 4 yarıyıl içinde en az 21 kredilik ve 70 AKTS lik dersi başarmalı, en az 1 seminer sunmalı ve 2. yarıyıldan itibaren en az 3 dönem 24 AKTS lik Uzmanlık Alan dersini başarmalıdır. Bu dönemde öğrencilerin, Bilim Etiği ve Bilim Tarihi dersini ve başka bir anabilim dalından veya yüksek öğretim kurumundan en az 1 ders alıp başarılı olmaları gereklidir. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için doktora öğrencilerinin en az 3.00 almaları gerekir.
2. Yeterlilik Dönemi: Amaç, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğinebilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Ders dönemini başarı ile tamamlayan, yabancı dil koşulunu yerine getiren öğrenciler, beş kişilik bilim jürisi önünde yeterlilik sınavına girerler. Sınavı iki defa başaramayan öğrencilerin kaydı silinir. Sınavın başarılmasını izleyen 6 ay içinde adayın çalışacağı tez konusu ile paralel disiplinlerarası özelliğe sahip 3 kişilik tez izlemekomitesi oluşturulur. Bu dönem içinde, aday orijinal bir tez projesi hazırlar ve hazırlamış olduğu tez projesini daha önce kurulmuş olan tez izleme komitesi ve diğer öğretim elemanları önünde savunur. Tez konularının, ülkemizin ve Avrupa Araştırma Alanının öncelikli konularından seçilmesi önerilmektedir (Temel araştırmalar, sanayiye yönelik araştırmalar) .
3. Tez Çalışma ve Tez Savunma Dönemi: Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Bu toplantılarda öğrencinin tez çalışması ile ilgili yaptığı uygulamalar ve bir sonraki dönemde yapacağı çalışma planı değerlendirilir. Doktora tez savunma jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Tezi başarılı bulunan öğrenci “Doktor” ünvanı alır. Doktora adaylarının, doktora öğrenimleri süresince çalışma veya tez alanları ile örtüşen en az bir yayın üretmesi, bu yayının bilimsel etkinliği yüksek ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanması ve teze eklenmesi gereklidir.