Dilek BADEM

————————————————

Özel Kalem: (312) 3166671/4572

————————————————

Görevleri : 

 • Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda raportörlük yapmak,
 • Bütçe konusu çerçevesinde yapılması gereken işlemleri takip etmek ve bütçenin kullanılmasıyla ilgili gerekli tedbirleri almak üzere Enstitü Müdürüne yardımcı olmak,
 • İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, idari personelin izinlerini düzenlemek,
 • Daire Başkanlıkları ve bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
 • Enstitünün tüm idari, teknik ve yardımcı hizmetler kadrosunda bulunan personel arasındaki işbölümünü sağlamak, gerekli denetim ve gözetimi yapmak,
 • Fiziki alt yapı sorunlarının giderilmesini sağlamak,
 • 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 41.maddesi gereğince hazırlanan Yıllık Birim Faaliyet Raporu çalışmalarını takip etmek, gerekli kontrolleri yapmak,
 • Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,
 • Gerçekleştirme Görevlisi olarak mali yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Gerekli olduğu taktirde birimi ile ilgili ISO 9000:2008 prosedürlerinin (içeriğinde talimat ve formların) değişikliği ile ilgili/yeni doküman oluşturmakla ilgili talepte bulunmak, bu dokümanların güncelliğini korumasını sağlamak,
 • Tüm çalışmalarını görev tanımlarına ve KYS prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirmek, birimindeki tüm personelin de aynı prensiple görev yapmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek,
 • Enstitü Müdürünün vereceği diğer görevleri
 • Görevlerinden dolayı Enstitü Müdürüne karşı sorumludur.