————————————————————
Enstitü Sekreteri
————————————————————
Dilek BADEM
————————————–
Görevleri :
 1. Enstitü kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu gündemini Enstitü Müdürü ile birlikte hazırlamak; Enstitü Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu’nda raportörlük yapmak; kurul kararlarının yazımını sağlamak ve takip etmek,
 2. Enstitünün destek hizmetlerinin yapılmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.
 3. Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasalar, yönetmelikler ve ilkeler çerçevesinde verdiği görevleri yerine getirmek.
 4. Mali – ayniyat işlerin yürütülmesini sağlamak ve tahakkuk amiri olarak işlemleri yapmak.
 5. Öğrenci işleri, mali işler, personel işleri, bilgi işlem ve destek hizmetleri birimlerinin çalışmalarını izlemek, koordinasyonunu sağlamak ve değerlendirmek.
 6. Öğrencilere, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde  gerekli bilgi akışını sağlamak.
 7. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların zamanında ve düzenli yapılmasını sağlamak.
 8. Resmi dosyaların ve tüm yazışma evraklarının arşivlenmesi ve güvenliğini sağlamak.
Yetkileri :
Enstitü sekreteri, enstitüde çalışan memur ve hizmetlilerin çalışmalarını izleme ve denetlenmeye, gerektiğinde enstitü müdürüne rapor vermeye yetkili birinci derece sicil amiridir.  Aynı zamanda, mali işlerin yürütülmesinde tahakkuk amiridir.
Sorumlulukları :
Birimler arası koordinasyonun sağlanması, bütçenin yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sevk ve idaresi, kurum içi ve dışı yazışmaların düzenlenmesi, demirbaş ve depo malzemelerinin kontrolu ve güvenliği, yazışma evraklarının arşivlenmesi ve Enstitü görev alanının tamirat ve temizlik işlerinin yürütülmesinden Enstitü müdürüne ve Sayıştaya birinci derecede sorumludur.
————————————————————
Özel Kalem
————————————————————
Emine BOZKURT
————————————–
Görevleri :
 1. Enstitü müdürlüğü ve müdür yardımcılarının evrak ve yazışma organizasyonunun sağlanması,
 2. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu toplantılarının enstitü sekreterliği ile eşgüdümlü organizasyonu
 3. Enstitü müdürünce imzalanan yönetim kurulu kararlarının Enstitü sekreterine ve evrak birimine yönlendirilmesi,
 4. Enstitü müdürü ve müdür yardımcılarının randevu hizmetlerinin yürütülmesi
Çalışma Koşulları :
Enstitü müdürü, müdür yardımcıları, Enstitü sekreteri ve Enstitü Yönetim Kurulu odalarına yakın bir konumda görevini yerine getirir. Günlük çalışma süresi, Enstitü müdürünün çalışma süresine bağlı olarak diğer birimlere göre daha fazla olabilir.
Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili olduğu İç ve Dış Birimler :
Görevinin gerektirdiği yetki ve sorumlulukları, yasa, yönetmelik ve ilkeler doğrultusunda yerine getirir. Birinci derecede ve öncelikli olarak Enstitü müdürüne, ikinci derecede müdür yardımcıları ve Enstitü sekreterine sorumludur. Enstitü içinde diğer tüm birimler, anabilim dalları, Enstitü dışında ise rektörlük ve diğer kurumlarla ilişkisi vardır.
————————————————————
Personel İşleri
————————————————————
Kader AĞAOĞLU (Şef)
————————————————————
Görevleri :
1.Akademik ve idari personelin, nakil ve görevlendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
2.Terfi işlemlerini yapmak,
3.Akademik ve idari personelin yıllık izin işlemlerini yapmak,
4.Alanı ile ilgili Rektörlük, Resmi Kurumlar ve Anabilim Dalları Başkanlıkları vb.yazışmaları yapmak,
5.Enstitüde bulunan akademik ve idari kadrolarla ilgili yazışmaları yapmak,Akademi ve idari personelin geçici ve sürekli görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarıyapmak,
6.35.Madde kapsamında enstitümüze kadro aktarımıyla gelen personelin görevebaşlamasıyla ve her yarıyıl sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını üniversitelerinegönderilmekle ilgili yazışmaları yapmak,
7.Akademik ve idari personelle ilgili duyuruları yapmak,
8.Birim amirlerinin vereceği alanı ile ilgili tüm işleri yapmak.
————————————————————
Yazı İşleri
————————————————————
Ayla KILIÇOĞLU (Şef)
Emine ŞİPAL
————————————–
Görevleri:
 1. Enstitü Kurulu yazışmalarının hazırlanması, Enstitü Müdürü ve müdür yardımcılarının yasa, yönetmelik ve ilkeler çerçevesinde vermiş olduğu diğer görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi,
 2. Anabilim dalı başkanlıkları , dekanlık, rektörlük ve diğer kurumlarla yazışmaların, Müdür ve Müdür Yardımcılarının direktifleri doğrultusunda yürütülmesi,
 3. Enstitü Yönetim Kurulunca alınan Kararların yazılması ve Enstitü Müdürüne imzaya sunulması,
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin anabilim dalı ve rektörlük yazışmalarının gerçekleştirilmesi.
————————————————————
Öğrenci İşleri Şefliği
————————————————————
Güler ERTÜRK (Şef)
————————————–
Görevleri :
1.Öğrenci işleri personelinin etkili ve uyum içinde çalışmasını sağlamak.
2.Öğrenci işleri bürosu için tanımlanan görevlerin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi için çaba harcamak.
3.Öğrenciler ile ilgili bilgilere ve yönetmelik hükümlerine hakim olmak.
4.Öğrencilere acil durumlarda ve gerektiğinde Enstitü yönetimince belirlenen saatlerde telefonla bilgi vermek.
5.Sorumlu ve görevli olduğu konularda Müdür,  Müdür yardımcılarına ve Enstitü sekreterine bilgi vermek ve direktifleri doğrultusunda çalışmak.
6.Öğrenci işleri ile diğer birimler arasında koordinasyonu sağlayarak gerek kendi biriminde gerekse diğer birimlerde işlemlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak.
7.Personeli ile bilgi (özellikle Ankara Üniversitesi Eğitim ve Öğretim yönetmeliği maddeleri üzerinde), tutum ve davranışlar konusunda belli aralıklarla eğitim toplantıları düzenlemek.
8.Enstitü müdürünün direktifleri doğrultusunda hazırlanan yazışma evraklarını müdürlük makamına sunmak ve takip etmek.
Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili Olduğu İç ve Dış Birimler :
Büro içinde bulunan personel arasında iş dağılımı yapmak, iş verimleri bakımından kendisine bağlı personelin enstitü müdürü veya Enstitü sekreterliğinden alınacak izinlerde olumlu veya olumsuz görüşünün bulunmasıdır.  Sorumlu olduğu makamlar,  Enstitü Müdür,  Müdür yardımcıları ve Enstitü Sekreteridir.
————————————————————
Öğrenci İşleri
————————————————————
Özlem ŞENOL
Emrullah TURGUT
Zübeyde ÜNSAL
————————————–
Görevleri :
1.Ön kayıt, Yeni kayıt, Kayıt yenileme işlemlerinin yapılması, gerekli listelerin hazırlanması ve dosyalama işlemlerinin yerine getirilmesi.
2.Öğrencilerin aldıkları notların ve öğrenciler hakkındaki diğer değerlendirmelerin elektronik ortamda dosyalarına işlenmesi.
3.Öğrenciler hakkında alınan Yönetim Kurulu Kararlarının işlenmesi ve birer nüsha halinde dosyalarına yerleştirilmesi.
4.Mezun olan veya kaydı silinen öğrencilerin dosalarının arşive alınması ve fihriste işlenmesi.
5.Mezuniyet Belgesi, Mezun Transkript hazırlanması ve diplomaların düzenlenmesi,
6.Öğrenci Karnelerisi ve belgelerinin hazırlanması, öğrencilerle ilgili gerek kurum içi gerekse kurum dışı yazışmaların yerine getirilmesi (Askerlik vb.)
7.Öğrenci durumlarının kaydında gözüken aksaklıkların ve noksanlıkların anında giderilmesi.
8.Yönetmelik ve yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olunması.
9.Öğrencilerle etkili iletişim kurulması ve öğrenci dosyalarına ve bilgilerine hakim olunması.
10.Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülecek öğrenci dosyalarının belirlenmesi, kartoteks dolaplarından çıkartılması ve öğrenci bilgi formları doldurularak yönetim kurulu’na sunulması.
11.Öğrenci izlem ve kayıt programı  “OİBS” verilerinin düzenli işlenmesi.
————————————————————
Bilgi İşlem
————————————————————
Onur KOYUNCU
Eyüp KÜLPINAR
————————————–
Görevleri :
 1. Bilgisayarlı Lisansüstü Öğrenci İşleri Bilgi ve Kayıt  Sistemi  (OİBS)  programının koordinasyonunun ve yürütülmesinin sağlanması,
 2. Enstitü web sayfasının güncelleştirilmesi ve takibi,
 3. Enstitünün diğer birimlerine teknolojik destek verilmesi,
 4. Enstitünün istatistiki verilerinin hazırlanması,
 5. Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişim içerisinde mevcut bilgisayar programının güncelliğinin korunması,
 6. Tamamlanan tezlerin, tez kütüğüne işlenmesi, tez numarası verilmesi, tezlerin elektronik ortamda arşivlenmesi,
 7. Elektronik ortamda Enstitü yazışmalarının gerçekleştirilmesi.
————————————————————
Mali İşler
————————————————————
Nazım ARSLAN
Mehmet AĞIR
————————————–
Sorumluluk Alanı :
Yolluklar ve tahakkukların hazırlanması. Yurt içi ve dışı geçici ve sürekli görev yolluklarını hazırlamak. Sorumlu ve görevli olduğu konularda yetkili müdür yardımcısına ve müdüre düzenli olarak ve istenildiğinde bilgi vermek ve direktifleri doğrultusunda çalışmak. Her mali yıl içersinde Enstitünün bir yıl sonraki bütçesini hazırlamak. Enstitünün harcama kalemlerini yasa ve yönetmelikleriçersinde kullanımını sağlamak.
Mali İşler Biriminin Görevleri :
1.Akademik personelin (2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi gereğince bir üniversite adına başka bir üniversitede öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla kadroları geçici olarak üniversitemize tahsis edilen araştırma görevlileri), personel özlük işlemlerini takip etmek, terfilerini düzenlemek, ilgili yazışma ve kararnameleri hazırlamak.
2.Her mali yıl içerisinde Enstitünün bir yıl sonraki bütçesini hazırlamak.
3.Akademik ve idari personelin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait işlemlerinin yerine getirilmesi
4.Enstitü müdür ve müdür yardımcıları, öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerininyurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarını hazırlamak ve Rektörlük ile yazışmaları yerine getirmek
5.Enstitü’nün ihtiyacı olan tüketim malları ve malzemeleri ve demirbaş malzemelerin tekliflerini hazırlamak,satın alınma işlemlerini yerine getirmek ve tahakkuklarını düzenlemek
6.Her ay Enstitü akademik ve idari personelin maaş bordrolarını hazırlamak, tahakkuk işlemlerini yerine getirmek, Rektörlük bütçe Dairesi Başkanlığı onayına sunmak veilgili banka listelerini düzenleyerekmaaş ödeme bilgilerini ilgili bankaya aktarmak
7.Mali işlemlerde güncelleşen konularda kurslara katılmak, program geliştirmek ve bu programları Enstitü yapısına adapte etmek
8.Sorumlu ve görevli olduğu konularda Müdüre ve yetkili Müdür yardımcısına düzenli olarak ve istenildiğinde bilgi vermek ve direktifleri doğrultusunda çalışmak
9.Enstitüye bağlı 6 Fakülteye ait örgün öğretim ek ders dosyalarının hazırlanması, sisteme girilmesi, tahakkuk işlemlerinin yapılması ve ödenmesi için ilgili banka şubesine listesin gönderilmesi.
10.Enstitümüzce yürütülen Uzaktan Öğretim programlarına ilişkin ödeme işlemlerinin hesaplanması, katsayılarının belirlenmesi, dönem boyunca aylık olarak ek ders ve koordinatör ücret ödemelerinin yapılması.
11.Enstitümüzce yürütülen II. Öğretim programlarına ilişkin ödeme işlemlerinin hesaplanması, katsayılarının belirlenmesi dönem boyunca aylık olarak ek ders ve personel mesai ücret ödemelerinin yapılması.
12.Enstitümüzün telefon ve faks faturalarının tahakkuk evraklarının hazırlanarak ödeme işlemlerinin yapılması.
13.Enstitümüzde çalıştırılan Kısmi Zamanlı Öğrencilerin yazışmalarının yapılması.
14.Aylık olarak Enstitü Makam Aracının yakıt fişlerinin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi ve aylık Mal, Malzeme ve Hizmet alımlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
15.II.Öğretim ve Uzaktan Öğretim ek ders ücreti alan Öğretim Üyelerinin; döner sermaye ücreti alan Araştırma Görevlilerinin aylık gelir vergisi matrahlarının ilgili maaş mutemetliklerine gönderilmesi.
Çalışma Koşulları : Çalışma saatleri içerisinde görevinin başında bulunmak. Tahakkukların zamanında ödenebilmesi için Enstitü Müdürü ve Bütçe Dairesi Başkanlığına karşı sorumludur.
Yetkileri, Sorumlulukları, İlişkili olduğu İç ve Dış Birimleri : Enstitü Müdürü ve Enstitü Sekreterine karşı sorumludur. Rektörlükte Bütçe Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü ile ilişkilidir.Mali İşler İş Akış Şemaları için tıklayınız…
————————————————————
Taşınır İşlemleri
————————————————————
Adem DELİ (Şef)
————————————–
Görevleri :
 1. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 2. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 3. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve     taşınır yönetim hesap cetvellerini Konsolide Görevlisine göndermek.
 4. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 5. Kullanıma verilen demirbaş eşyalar için zimmet fişi düzenlemek ve iade olunan taşınırları ambara konulup muhafaza etmek.
 6. Taşınır hareketleri olduğunda (devir, hurdaya ayırma vb) belgeler düzenlemek ve Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.
 7. 3 aylık tüketim malzemeleri raporunu düzenleyip Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.
 8. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 9. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 10. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 11. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 12. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 13. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak ve Sayıştay Başkanlığına göndermek.
 14. Ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.
 15. Ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.
 16. Müdürlük Makamına ve Enstitü Sekreterine karşı sorumludur.

————————————————————

Evrak Kayıt
————————————————————
Hasan YALINKILIÇ
Gürbüz TEBER
————————————–
Görevleri :
 1. Gelen evrakı kaydetmek, evrak üzerine evrak kayıt numarası vermek ve imza kartonu içinde Enstitü Özel Kalem Birimine ulaştırmak
 2. Enstitü Müdürünce yönlendirilen evraklar, gelen evrak defterinde evrak takip sütununa işlendikten sonra ilgili birimlere teslim etmek
 3. Giden evrakı kaydetmek, evrak üzerine sayı ve tarih vermek
 4. Enstitü birimleri dışına yönlenen evrakların (anabilim dalları, dekanlıklar, rektörlük, postane ve diğer kurumlar) zimmet defterine işlenerek posta memuruna teslim etmek
 5. Giden evrakların bir kopyası ve diğer evrakları ilgili dosyalara yerleştirmek ve korumak
 6. Enstitünün arşiv ve dosyalama sistemini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve yönlendirmek
 7. Duyuruları ilan panolarına asmak ve ilan süresi sonunda toplamak
 8. Enstitünün fotokopi çekim işlevini yerine getirmek ve fotokopi makinesinin günlük bakımlarını yapmak
 9. Günlük posta hizmetlerini zamanında yerine getirmek